Ordonnantie vande regierders der stadt Utrecht, soo op 't stuck van den armen, als teghens de bedelaers ende van buyten in-comende onvermogende personen, als oock die geene die sodanige in hare huysen, cameren ofte loodsen ontfangen ofte logeren, ofte deselve daer aen verhuyren, mitsgaders d'ordre tusschen de arme ambachts-kinderen ende hare meesters

DSpace/Manakin Repository