Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de doorluchtige, hoogh mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ende vande ed. groot-mog. heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ed. mog. heeren Staten van Zeelandt : waer by noch ghevoeght zijn eenige placaten vande voorgaende graven ende princen de selver landen, voor soo veel de selve als noch in gebruyck zijn

DSpace/Manakin Repository