Corte vermaninghe aen alle christenen opt vonnisse oft aduis, met grooter vvreetheit te vvercke ghestelt teghen Heer Anthonis Van Stralen, Borgermeester van Antvverpen ende Commissaris generael vanden State[n] der Nederlanden, inhoudende tselue Aduijs. Ende begrijpende een cleine vercleeringe op elck punct vanden seluen, mitsgaders de oorsaken van den verdruckingen aldaer voortghestelt, metten gelegenthede[n] vander Religien. Eensamelick de verantwoordinghe der gheenre die int selue Aduijs tonrechte vvorden ge blameert.

DSpace/Manakin Repository