Serat Laksitardja, bab lalampahanipoen swargi Kangdjeng Raden Adipiati Sasranagara, doemoegi sasoeroedipoen, pepetikan saking serat Locomotief, kadjarwakaken ing temboeng Djawi dening F. L. Winter, sinawoeng sekar matjapat dening Ngabehi Tirtapradja, toewin Ngabehi Djajasoepana, ingkang samangke kapatedan nama Setjapradata

DSpace/Manakin Repository