Programma en tekstboekje fen it feest by gelegenheit fen it 75-jierrich bistean fen it Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse op Woansdei 27 Augustus 1919 to Ljouwert : 1844-1919

DSpace/Manakin Repository