Ordonnantie, ende instructie daerop men van weghen de dry staten des lants ende hertochdoms van Brabant collecteren, verpachten ende innen sal respective de middelen gheaccordeert ende opgestelt tot furnissemente vande nieuwe extraordinarise bede hunne Hoocheyden byde selve Staten gheaccordeert, voor den tyt van eenen gheheelen jaere, in betalinghe ende tot onderstande vande ordinarisse guarnisoenen in Brabant, ende ander volcke van oorloghe

DSpace/Manakin Repository