Concept waer naer den doorluchtighen hoochgheboren furst Mauritius van Nassouwen, prince van Orangien ... als gouverneur ende stadthouder vande stadt, steden ende lande van Utrecht, op den xxiiij. Julij 1618, neffens die gecommiteerdens vande Ho: Mo: Heeren Staten Generael ... ghestelt heeft, een vroetschappe van veertich personen, die welcke haer daer naer int verkiesen vande burgemeesters, schepenen ende raden ofte vroetschappen, voortsaen sullen hebben te reguleren

DSpace/Manakin Repository