Placcaet vande Hog. Ho. Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, daer by alle ingheseten der selver landen, mitgaders der landtschappen, steden, dorpen ende vlecken, aen ende onder de voorsz. Vereenichde Nederlanden behoorende, scherpelijck verboden wert, de gebannen personen, begrepen inde gevoegde sententien, gepronuncieert binnen Utrecht inden maenden van Mey ende December des jaers sesthienhondert elf niet alleene in hare huysen, schepen, schuyten, wagens ende karren niet te ontfangen, accommoderen, herbergen, huysen etc. ...

DSpace/Manakin Repository