Placcaet vande ridderschap, eedelen ende steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, representerende den staten vanden selven landen, nopende het aenbrenghen vande prebenden canonicael, officien, beneficien, scholasterijen, vicarijen ende costerijen, staende ter collatie vande graeflickheyt der voorsz landen, ende vande gheestelijcke lichamen ende collegien der selver, mitsgaders vanden ghenen die hun byden vyanden des vaderlandts begheven hebben, ende de parthye der selver zijn houdende, op de peynen daerinne begrepen

DSpace/Manakin Repository