Placcaet daer by verboden wert dat niemandt eenighe calumnien ofte valsche uitghevinghen verspreyen en sal moghen, vande handelingen ende actien soo wel vande Majest. ende d'Engelsche natie, als vanden heeren Staten generael oft particulier, ende vande andere particuliere officiers inden dienst vanden lande wesende

DSpace/Manakin Repository