Dialogus, oft t'samensprekinghe tusschen eenen Spaensch-ghesinden peysmakere ende eenen goeden patriot ofte liefhebber des vaderlants : waerinne: de tyrannye der Spaengiaerden claerlijck voor ooghen ghestelt wort, tot waerschouwinghe van alle de gheunieerde Provincien, ende in sonderheyt der stadt van Antwerpen

DSpace/Manakin Repository