Generale ordonnantien ende conditie waer op binnen den furstendomme Geldre, graeffschappe Zutphen, graeffschappen ende landen van Hollandt, Zeelandt, Utrecht, Vrieslandt, die vande Friessche Omlanden, midtsgaders binnen die stadt van Gendt, onlancx tsamen gheunieert, soo wel binnen allen steden ders voorsz. provincien als den platte lande der selver verpacht ende ghecollecteert sullen werden ten behoeffe vande ghemeene sake ofte defensie ... alle de generale ende ghemeene imposten, volgende het ghemeyn accoordt vande gedeputeerden ... innegaende den eersten Aprilis, M.D.LXXIX

DSpace/Manakin Repository