Feestrede, utspritsen to Ljouwert by 't oantinken fen 't fyftichjierrig bistean fen 't Selskip for Fryske Tael- en Schriftenkennisse, op 'e 5te Septimber 1894

DSpace/Manakin Repository