It hirdsîlen op sé by Harns, op de foarste dei fen Simmermoanne 1877 : hwet ik er oan de side fen in goe friûn seach, en hwet ik er by tochte : in bledsîde mennich by in or boekstavere om wyd to wirden oan mîn lânsliue dy de wolfeart fen Frîslan te herte

DSpace/Manakin Repository